KB-120技术安全性

             TECHNOLOGY INSTRODUCED            

黄曲霉毒素、沙门氏菌等有害菌群及重金属都达到未检出水平;

小鼠灌胃 40ml/kg.bw 未见中毒症状

复旦急毒试验报告

复旦急毒试验报告

有毒物质检测报告

有毒物质检测报告


image.png


image.png